Bổ sung quy định về những nhu cầu vay vốn không được cho vay

Bổ sung quy định về những nhu cầu vay vốn không được cho vay

Ngày 28/06/2023, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 06/2023/TT-NHNN, thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng (“Thông tư 06/2023”).

Thông tư 06 /2023 sẽ chính thức có hiệu lực vào ngày 01/09/2023, Thông tư này có một số điểm mới nổi bật so với Thông tư 39/2016 như sau: (i) bổ sung các nhu cầu về vốn không được tổ chức tín dụng cho vay; (ii) Quy định về đồng tiền để cho vay và trả nợ; (iii) Vay bằng hình thức giao dịch điện tử,..

Trong số những điểm mới này, dư luận dành sự quan tâm đặc biệt cho nội dung “bổ sung các nhu cầu vốn không được cho vay”. Nội dung này được quy định như sau:

Tại Điều 8 Thông tư 39/2016 có 06 trường hợp nhu cầu vay vốn không tổ chức tín dụng cho vay. Quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư 06/2023 sửa đổi, bổ sung Điều 8 Thông tư 39/2016, bổ sung thêm 04 nhu cầu vay vốn sẽ không được tổ chức tín dụng cho vay, bao gồm:

(1) Để gửi tiền;

(2) Để thanh toán tiền góp vốn, mua, nhận chuyển nhượng phần vốn góp của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; góp vốn, mua, nhận chuyển nhượng cổ phần của công ty cổ phần chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán hoặc chưa đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom; 

(3) Để thanh toán tiền góp vốn theo hợp đồng góp vốn, hợp đồng hợp tác đầu tư hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh để thực hiện dự án đầu tư không đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định của pháp luật tại thời điểm tổ chức tín dụng quyết định cho vay.

(4) Để bù đắp tài chính, trừ trường hợp khoản vay đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

a) Khách hàng đã ứng vốn của chính khách hàng để thanh toán, chi trả chi phí thực hiện dự án hoạt động kinh doanh, mà các chi phí thực hiện dự án hoạt động kinh doanh này phát sinh dưới 12 tháng tính đến thời điểm tổ chức tín dụng quyết định cho vay;

b) Các chi phí đã thanh toán, chi trả bằng vốn của chính khách hàng nhằm thực hiện dự án hoạt động kinh doanh là các chi phí có sử dụng nguồn vốn vay của tổ chức tín dụng theo phương án sử dụng vốn đã gửi tổ chức tín dụng để được xem xét cho vay trung, dài hạn nhằm thực hiện dự án hoạt động kinh doanh đó.”.

Tóm lại, Thông tư 06/2023 bổ sung thêm một số nhu cầu vay vốn không được cho vay: đảo nợ, để gửi tiền, thanh toán tiền góp vốn, mua chuyển nhượng phần vốn góp tại các công ty cổ phần chưa niêm yết, chưa thanh toán tiền góp vốn  hoặc hợp đồng hợp tác đầu tư với những dự án đầu tư không đủ điều kiện đưa vào kinh doanh.

(Ngày 30/08/2023)

Phần cập nhật sau khi Ngân hàng nhà nước ban hành Thông tư 10/2023/TT-NHNN ngày 23/08/2023 thông tư ngưng hiệu lực thi hành của một số nội dung của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 của thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng (đã được bổ sung tại Thông tư 06/2023/TT-NHNN ngày 28 tháng 6 năm 2023 của thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam) (“Thông tư 10/2023”). 

Từ ngày 01/09/2023, Thông tư 10/2023 sẽ có hiệu lực thi hành, nội dung của Thông tư 10/2023 quy định ngưng hiệu lực khoản 8, khoản 9 và khoản 10 Điều 8 Thông tư số 39/2016 quy định về những nhu cầu vay vốn không được cho vay, cụ thể:

  • Để thanh toán tiền góp vốn, mua, nhận chuyển nhượng phần vốn góp của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; góp vốn, mua, nhận chuyển nhượng cổ phần của công ty cổ phần chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán hoặc chưa đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom; 
  • Để thanh toán tiền góp vốn theo hợp đồng góp vốn, hợp đồng hợp tác đầu tư hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh để thực hiện dự án đầu tư không đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định của pháp luật tại thời điểm tổ chức tín dụng quyết định cho vay.
  • Để bù đắp tài chính, trừ trường hợp khoản vay đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

         Khách hàng đã ứng vốn của chính khách hàng để thanh toán, chi trả chi phí thực hiện dự án hoạt động kinh doanh, mà các chi phí                     thực hiện dự án hoạt động kinh doanh này phát sinh dưới 12 tháng tính đến thời điểm tổ chức tín dụng quyết định cho vay;

         Các chi phí đã thanh toán, chi trả bằng vốn của chính khách hàng nhằm thực hiện dự án hoạt động kinh doanh là các chi phí có sử                     dụng nguồn vốn vay của tổ chức tín dụng theo phương án sử dụng vốn đã gửi tổ chức tín dụng để được xem xét cho vay trung, dài                       hạn nhằm thực hiện dự án hoạt động kinh doanh đó

 

TIN TỨC LIÊN QUAN