Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trong lĩnh vực môi trường

Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trong lĩnh vực môi trường

Phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường hiện nay trở thành định hướng phát triển của nhiều doanh nghiệp và định hướng này được nhà nước ủng hộ, hỗ trợ, tạo nhiều điều kiện thuận lợi.

Các phương án, chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với tổ chức, cá nhân có hoạt động đầu tư công trình bảo vệ môi trường; hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ về bảo vệ môi trường thuộc dự án, ngành, nghề ưu đãi đầu tư theo quy định tại Phục lục XXX ban hành kèm theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP nghị định quy định chi tiết một số điều của luật bảo vệ môi trường (“Nghị định 08/2022”) được quy định rất chi tiết.

Từ thực tế thực hiện tư vấn cho các doanh nghiệp trong các dự án đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh hướng đến dịch vụ bảo vệ môi trường, Fric Law xin cung cấp một số thông tin về các ưu đãi, hỗ trợ của nhà nước để nhà đầu tư nắm được như sau:

1, Về nguyên tắc hưởng các ưu đãi:

Nội dung này được quy định tại Điều 141 Nghị định 08/2022:

  • Các ưu đãi, hỗ trợ: về đất đai, vốn, miễn, giảm thuế, phí đối với các hoạt động bảo vệ môi trường; trợ giá, trợ cước vận chuyển đối với sản phẩm thân thiện môi trường và các ưu đãi, hỗ trợ khác đối với hoạt động bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.
  • Thực hiện nhiều hoạt động bảo vệ môi trường được hưởng ưu đãi, hỗ trợ thì được hưởng ưu đãi, hỗ trợ đối với các hoạt động đó;
  • Hoạt động bảo vệ môi trường cùng được ưu đãi, hỗ trợ theo quy định của luật bảo vệ môi trường và quy định khác của pháp luật có liên quan thì được hưởng ưu đãi, hỗ trợ theo văn bản có quy định mức ưu đãi, hỗ trợ cao hơn;
  • Mức độ và phạm vi ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường được điều chỉnh bảo đảm phù hợp với chính sách về bảo vệ môi trường từng thời kỳ.

2, Về đối tượng được hưởng ưu đãi, hỗ trợ:

Phụ lục XXX Danh mục hoạt động bảo vệ môi trường được hưởng ưu đãi, hỗ trợ kèm theo Nghị định 08/2022 đã chỉ ra những hoạt động được hưởng ưu đãi, hỗ trợ (“Phụ lục XXX“). Chúng tôi trích dẫn khái quát như sau:

  • Một số dự án thuộc nhóm dự án đầu tư thuộc ngành, nghề thu gom, xử lý, tái chế hoặc tái sử dụng chất thải (khoản 1 Phụ lục XXX) ;
  • Một số hoạt động của doanh nghiệp thuộc nhóm doanh nghiệp sản xuất, cung cấp công nghệ, thiết bị, sản phẩm và dịch vụ phục vụ các yêu cầu về bảo vệ môi trường (khoản 2 Phụ lục XXX);
  • Các hoạt động bảo vệ môi trường không phải là hoạt động đầu tư kinh doanh (khoản 3 Phụ lục XXX);

3, Các ưu đãi, hỗ trợ:

(1) Hỗ trợ về đất đai:

– Nhà nước ưu tiên bố trí quỹ đất gắn với công trình, hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật sẵn có ngoài phạm vi dự án nối kết với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất. Trường hợp nhà nước không bố trí được quỹ đất gắn với công trình, hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật sẵn có ngoài phạm vi dự án nối với hệ thống công trình hạ tầng chính của khu vực, chủ đầu tư được hưởng chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng theo quy định của pháp luật đầu tư.

– Ưu đãi về miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của pháp luật đất đai như các đối tượng thuộc dự án, ngành, nghề ưu đãi đầu tư;

– Dự án di dời hộ gia đình ra khỏi khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoặc di dời cơ sở đang hoạt động thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất, việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện theo quy định của pháp luật đất đai.

(2) Ưu đãi, hỗ trợ về vốn:

– Ưu đãi từ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam, quỹ bảo vệ môi trường cấp tỉnh;

– Ưu đãi từ Ngân hàng phát triển Việt Nam;

– Ngân sách nhà nước hỗ trợ lãi suất trực tiếp cho chủ đầu tư sau khi tất toán các khoản tín dụng trung, dài hạn để thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường theo Phục lục XXX Nghị định 08/2022 và dự án được cấp tín dụng xanh tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài Việt Nam.

Quy định về ưu đãi, hỗ trợ về vốn được rất nhiều nhà đầu tư quan tâm, chúng tôi đã tư vấn và hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện thủ tục vay vốn để thực hiện dự án theo quy định tại Phụ lục XXX Nghị định 08/2022.

(3) Ưu đãi về thuế, phí  và lệ phí:

– Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp: áp dụng đối với thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư mới, thuế suất được áp dụng là 10% trong 15 năm;  trường hợp dự án đầu tư có quy mô lớn, công nghệ cao hoặc mới cần đặc biệt thu hút đầu tư thì thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi 10% có thể kéo dài thêm nhưng tổng thời gian áp dụng thuế suất 10% không quá 30 năm do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ tài chính.

Trường hợp doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chí cơ sở thực hiện xã hội hoá trong lĩnh vực môi trường theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, được áp dụng thuế suất ưu đãi 10% trong suốt thời gian hoạt động đối với phần thu nhập từ thực hiện hoạt động xã hội hoá.

Được miễn, giảm thuế: 04 năm, được giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo.

Thời gian áp dụng ưu đãi tuỳ thuộc vào dự án cụ thể.

Nội dung ưu đãi về thuế được quy định tại Thông tư 212/2015/TT-BTC thông tư hướng dẫn chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động bảo vệ môi trường quy định tại Nghị định 19/2015/NĐ-CP ngày  14/02/2015 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật bảo vệ môi trường (Tại thời điểm chúng tôi đăng tải bài viết này trên Website chính thức của Fric Law, Nghị định 19/2015 đã hết hiệu lực; thông tư 212/2015 vẫn còn hiệu lực áp dụng). 

– Ưu đãi về chính sách thuế, phí, lệ phí khác được thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế, phí, lệ phí.

(4) Trợ giá sản phẩm dịch vụ về bảo vệ môi trường:

Nội dung này được quy định tại Điều 135 Nghị định 08/2022.

Những ưu đãi , hỗ trợ được chúng tôi nêu ra tại bài viết này là quy định được nêu tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và Nghị định 08/2022, đối với từng dự án đầu tư, từng hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ có quy định về ưu đãi, hỗ trợ được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành khác.

TIN TỨC LIÊN QUAN