Điểm mới trong giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Điểm mới trong giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Vừa qua, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 30/2023/TT-BTC hướng dẫn về việc đăng ký, lưu ký và thực hiện quyền, chuyển quyền sở hữu, thanh toán giao dịch và tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại thị trường trong nước (“Thông tư 30/2023/TT-BTC”). Trên cơ sở Thông tư 30/2023/TT-BTC, Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam, Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam đã ban hành quy chế hướng dẫn cụ thể các hoạt động nghiệp vụ có liên quan.

1, Đối tượng áp dụng:

(i) Doanh nghiệp phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ kể từ khi Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 21/12/2020 có hiệu lực thi hành;

(ii) Thành viên của Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam, thành  viên lưu lý, tổ chức mở tài khoản trực tiếp ngoại trừ tổ chức mở tài khoản trực tiếp quy định tại điểm b, khoản 1 Điều 165 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP  ngày 31/12/2020 cuiar Chính phủ quy định một số điều của Luật Chứng khoán;

(iii) Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội; (iv) Tổng công ty Lưu ý và Bù trừ chứng khoán Việt Nam;

(v) Ngân hàng thanh toán;

(vi) Nhà đầu tư trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ;

(vii) Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động đăng ký, lưu ký, thực hiện quyền, chuyển quyền sở hữu, giao dịch và thanh toán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

2, Đăng ký, lưu ký trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ:

Trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ phải được đăng ký và lưu ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam. Doanh nghiệp phát hành có trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đăng ký tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chịu trách nhiệm cung cấp kịp thời và chính xác cho Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam các thông tin, tài liệu cần thiết về thực hiện thủ tục

Nhà đầu tư mở tài khoản lưu ký tại thành viên lưu ký để lưu ký trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam theo quy định.

Trường hợp nhà đầu tư có nhu cầu giao dịch trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, thành viên lưu ký phải đăng ký với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam thông tin tài khoản lưu ký của nhà đầu tư đã cập nhật theo quy định.

3, Chuyển quyền sở hữu trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ:

Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam thực hiện chuyển quyền sở hữu trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đối với các trường hợp theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 15 Nghị định 153/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2, khoản 12 Điều 1 Nghị định số 65/2022/NĐ-CP.

Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam không thực hiện chuyển quyền sở hữu trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ qua hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đối với các trường hợp sau:

(i) Tặng cho, thừa kế trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ theo quy định của Bộ luật Dân sự;

(ii) Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập, giải thể doanh nghiệp, giải thể hộ kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp và quy định pháp luật khác có liên quan.

(iii) Chuyển quyền sở hữu theo bản án, quyết định của toà án, quyết định của trọng tài hoặc quyết định của cơ quan thi hành án;

(iv) Chuyển quyền sở hữu do xử lý tài sản bảo đảm là trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đã đăng ký tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và thực hiện phong toả theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 23 Thông tư 119/2020/TT-BTC;

(v) Chuyển quyền sở hữu trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ do phân chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình;

(vi) Chuyển quyền sở hữu trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, tăng, giảm vốn điều lệ quỹ thành viên; quỹ trả bằng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trong hoạt động mua bán lại của quỹ mở;

(vii) Chuyển quyền sở hữu trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ phát sinh khi doanh nghiệp phát hành thực hiện theo quy định tai Điều 1 Nghị định số 08/2023/NĐ-CP

4, Về tổ chức giao dịch trái phiếu riêng lẻ:

Hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký giao dịch trái phiếu trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ thực hiện theo khoản 3 Điều 16 Nghị định 153/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 65/2022/NĐ-CP

5, Thanh toán giao dịch trái phiếu riêng lẻ:

Các tổ chức thực hiện chuyển giao trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trên hệ thống tài khoản lưu ký tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam bao gồm: Thành viên lưu ký thực hiện thanh toán; Tổ chức mở tài khoản trực tiếp

Ngân hàng thanh toán thực hiện thanh toán tiền giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ là ngân hàng thương mại được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước lựa chọn theo quy định.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ tài chính 

 

TIN TỨC LIÊN QUAN