Những chính sách có hiệu lực từ tháng 7/2023

Những chính sách có hiệu lực từ tháng 7/2023

Theo thông tin của Chính Phủ, từ tháng 07/2023 những chính sách, quy định sau sẽ có hiệu lực:

1, Từ 1/7, giảm thuế giá trị gia tăng 2%:

Nội dung này được quy định tại Nghị định 44/2023/NĐ-CP quy định chính sách giảm thuế giá trị  gia tăng theo Nghị quyết 101/2023/QH15 ngày 24/06/2023 của Quốc hội.

Cơ sở kinh doanh tính thuế  giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ được áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 8% đối với hàng hoá dịch vụ quy định.

Cơ sở kinh doanh (bao gồm cả hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu được giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng khi thực hiện xuất hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng.

2, Tăng mức lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng từ ngày 01/07/2023:

Nội dung này được quy định tại Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/05/2023 quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, từ ngày 01/07/2023, áp dụng mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng cho 9 nhóm đối tượng.

3, Quy định mới về tinh giản biên chế:

Nội dung này được quy định tại Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 3/6/2023 quy định về tinh giản biên chế, có hiệu lực thi hành từ ngày 20/7/2023. Các chế độ chính sách quy định tại Nghị định này được áp dụng đến hết ngày 31/12/2030.

Nghị định quy định 3 nhóm đối tượng thực hiện chính sách tinh giản biên chế.

4, Thí điểm đấu giá biển số xe ô tô:

INội dung này được quy định tại Nghị định 39/2023/NĐ-CP ngày 26/6/2023 quy định chi tiết một số điều Nghị quyết số 73/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô.

Nghị định 39/2023/NĐ-CP nêu rõ, người tham gia đấu giá là tổ chức, cá nhân người Việt Nam có đủ điều kiện tham gia đấu giá biển số xe ô tô theo quy định của Nghị định này và quy định khác của pháp luật có liên quan

Đấu giá biển số xe ô tô được thực hiện bằng hình thức trực tuyến trên môi trường mạng, phải tuân thủ quy định của pháp luật về đấu giá tài sản, an toàn an ninh mạng.

Thời gian thông báo công khai, niêm yết, Quy chế đấu giá, danh sách biển số xe ô tô đưa ra đấu giá ít nhất 30 ngày trước ngày tổ chức phiên đấu giá.

Nghị định 39/2023/NĐ-CP được thực hiện từ ngày 01/7/2023 đến ngày 01/7/2026.

5, Tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng từ ngày 01/07/2023:

Nội dung này được quy định tại Nghị định số 42/2023/NĐ-CP ngày 29/06/2023 điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

6, Giảm 50% lệ phí trước bạ với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước từ 1/7:

Nội dung này được quy định tại Nghị định 41/2023/NĐ-CP quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô được sản xuất, lắp ráp trong nước.

7, Biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân:

Nghị định 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân có hiệu lực từ ngày 1/7/2023. Trong đó nêu rõ biện pháp, điều kiện bảo đảm bảo vệ dữ liệu cá nhân: 1- Biện pháp quản lý do tổ chức, cá nhân có liên quan tới xử lý dữ liệu cá nhân thực hiện; 2- Biện pháp kỹ thuật do tổ chức, cá nhân có liên quan tới xử lý dữ liệu cá nhân thực hiện; 3- Biện pháp do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thực hiện theo quy định của Nghị định này và pháp luật có liên quan; 4- Biện pháp điều tra, tố tụng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện.

8, Điều chỉnh phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản:

Chính phủ ban hành Nghị định số 27/2023/NĐ-CP ngày 31/5/2023 quy định phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, có hiệu lực từ ngày 15/7/2023, thay thế Nghị định 164/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016.

 (Nội dung này sẽ được chúng tôi cập nhập chi tiết ở bài viết sau)

9, Từ 21/07 mức thu phí cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá là 60.000 đồng/ bộ:

Thông tư 36/2023/TT-BTC ngày 06/6/2023 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) có hiệu lực từ 21/7/202

10, Bổ sung phương thức đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử:

Có hiệu lực từ 1/7/2023, Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/3/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

11, Quy định mới về chuyển quyền sở hữu trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ:

Thông tư 30/2023/TT-BTC hướng dẫn việc đăng ký, lưu ký, thực hiện quyền, chuyển quyền sở hữu, thanh toán giao dịch và tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại thị trường trong nước có hiệu lực từ ngày 01/7/2023.

(Nội dung này đã được chúng tôi nêu chi tiết tại bài viết:  https://friclaw.com/diem-moi-trong-giao-dich-trai-phieu-doanh-nghiep-rieng-le/)

Nguồn bài viết: Báo điện tử Chính phủ.

 

 

TIN TỨC LIÊN QUAN